sábado, 6 de diciembre de 2014

Els mitjans de transport

1.    Introducció

La societat d’avui en dia és una societat tecnològica on els mitjans d’informació i comunicació juntament amb els aparells tecnològics, estan integrats de forma habitual en el nostre dia a dia. Així doncs, els nostres infants també estan impregnats d’aquesta tecnologia i, com a educadores, no podem ni debem allunyar-los d’ella, i és en aquest moment on sorgeixen les preguntes… Llavors, hem d’oblidar la metodologia de la manipulació? Ho fem tot amb activitats TIC? Com ens adaptem a aquesta societat del s. XXI?...

La resposta és senzilla, no hem de renunciar a res! Hem d’aconseguir donar cabuda a les dues metodologies i agafar el millor de cadascuna per a obtenir una metodologia rica i educativa pels infants. Les activitats tradicionals i manipulatives ens aporten recursos de gran tradició on es desenvolupen capacitats com la sensorial i la visual i, les activitats interactives ens proporcionen grans avenços i oportunitats per a motivar als alumnes i per a treballar capacitats com l’imatge audiovisual.

Així doncs, i partint d’aquests conceptes, hem volgut plantejar la següent proposta educativa anomenada“Viatgem amb els mitjans de transport!” per a treballar la temàtica dels mitjans de transport amb alumnes de 3 i 4 anys.
Aquest projecte està conformat per una seqüència de senzilles activitats interactives i manipulatives, per a què qualsevol mestre d’Educació Infantil pugui realitzar-les a l’aula.

2.    Objectius principals de la proposta educativa

Els objectius principals del nostre projecte són els següents:
-       Reconèixer els diferents mitjans de transport.
-       Distingir els mitjans de transport segons el medi en el que es mouen: mar, terra i aire.
-       Reconèixer i discriminar els diferents sons dels mitjans de transports.
-       Desenvolupar la capacitat d’escolta en els infants.
-       Potenciar el diàleg a l’aula.
-       Desenvolupar la memoria i la lògica dels infants.
-       Potenciar la cohesió de grup.
-       Fomentar normes de convivència i respecte a l’aula.
-       Acceptar, respectar i seguir les normes dels jocs.

3.    Activitats:

Les activitats del nostre projecte estarien enfocades en tres sessions, i són les següents:
Sessió 1

Nom de l’activitat
“Coneixem els transports”
Fase de la seqüència
Introducció
Descripció i plantejament de l’activitat
L’assemblea: Amb aquesta activitat, iniciarem el tema dels transports. Farem una explicació oral sobre els mitjans de transports existents, els tipus i les seves característiques, per a què els alumnes començin a diferenciar entre mitjans de transport de mar, terra i aire.

Per a reforçar visualment els conceptes explicats, s’anirà buscant en l’ordinador els diferents mitjans de transport, per mostrar als infants quina forma tenen, el medi on es mouen i quin soroll fan. Així, els alumnes reforçaran els coneixements que ja tenien i aprendran nous transports que desconeixien i les seves característiques.

A continuació, realitzarem una petita assemblea a fi que els alumnes expliquin les seves experiències amb aquest tipus de transports i, alhora, anomenin els que ells coneixen. D'aquesta manera sabrem quins coneixements previs tenen.

Jclic: Amb aquest Jclic el mestre podrà treballar les següent activitats: activitat de relacionar i el trencaclosques, per representar millor els conceptes explicats a l’assembles i realitzar una activitat més interactiva.
 Objectius de l’activitat
§  Iniciar als alumnes en el tema dels mitjans de transport.
§  Reconèixer i discriminar visual i auditivament els diferents mitjans de transport.
§  Verbalitzar els tipus de transports que ells coneixen, el seu medi i les seves característiques.
§  Desenvolupar el diàleg i l’escolta a l’aula.
§  Respectar el torn de paraula dels companys.
Capacitats que es treballa amb els alumnes
§  Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma:

-       Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d'ell mateix i dels altres.
-       Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb seguretat i eficàcia.

§  Aprendre a pensar i a comunicar:
-       Pensar, crear, elaborar explicacions.
-       Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

§  Aprendre a descobrir i tenir iniciativa:
-       Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

§  Aprendre a conviure i habitar el món:
-       Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
-       Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

Paper que tenen els recursos emprats
L’activitat de l’assemblea pretén donar informació al mestre sobre els coneixements previs que posseeixen els alumnes sobre un tema tractat i la possibilitat d’explicar-lo i resoldre els dubtes que puguin tenir els infants. En aquest cas, la mestra pot saber què coneixen els alumnes sobre els mitjans de transports per, posteriorment, ampliar els seus coneixements amb les explicacions pertinents.

El fet de treballar amb l’ordinador proporciona una eina atractiva i motivadora pels infants, ja que és visual i això ajudarà a fer que l’aprenentatge sigui més vivencial i significatiu.

L’eina del Jclic pretén motivar als alumnes i inserir-los en les imatges audiovisuals per tal que es familiaritzin amb les tic. A més, gràcies a les diverses activitats que ens proporciona, es desenvolupen les capacitats auditives, cognitives, comunicatives, tàctils i socials.
  
Sessió 2

Nom de l’activitat
Activitat 1: Memori 
Activitat 2: “Endevina què sóc”
Fase de la seqüència
Experimentació
Descripció i plantejament de l’activitat
Memori: A fi que els infants manipulin i experimentin els conceptes treballats, en l’anterior sessió d’introducció, es realitzarà un memori.
Constarà de dues parts, la primera els alumnes hauran de trobar la parella d’imatges iguals, i més tard es realitzarà un altre memori. Aquest cop, en comptes de buscar la parella idèntica, els alumnes  hauran d'agrupar el mitjà de transport (vaixell, tren, avió, etc.) amb el medi on es mou (terra, aire o mar).
Exemple: Un vaixell amb el mar, un avió amb l'aire i un cotxe amb la terra.
La primera fase es realitzarà amb l’activitat que trobem al Jclic de la primera sessió (http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3591), en la qual apareix un memori i els infants, per grups, el realitzaran amb l’ajuda de la mestra.
La segona fase, serà manipulativa, i formaran grups de 5 o 6 per tal de realitzar-la.

“Endevina què sóc”:
Primerament, la mestra projectarà (a l’ordinador o pantalla del projector) una diapositiva amb dibuixos de diferents mitjans de transport. Tot seguit, anirà posant una seqüència de diferents sons vinculats a un mitjà de transport concret i, els alumnes, hauran de senyalar o dir de quin mitjà de transport es tracta.
Ex: brum-brum, i hauran de dir que és una moto.

A continuació, sense cap diapositiva amb dibuixos, la mestra posarà una altra seqüència amb diferents sons, també vinculats a un dels mitjans de transports i, quan els infants pensin quin tipus de transport és, hauran de dir el nom i imitar el seu soroll. Desprès, la mestra ensenyarà la imatge del transport per veure si han encertat o no.
 Objectius de l’activitat
§  Reconèixer i discriminar auditivament, els diferents mitjans de transport.
§  Relacionar adequadament el tipus de transport amb el seu medi.
§  Verbalitzar adequadament les imatges del joc.
§  Respectar el torn de paraula dels companys.
§  Desenvolupar la memòria i la lògica dels alumnes.

§  Desenvolupar el diàleg i l’escolta a l’aula.
§  Potenciar la cohesió de grup.

Capacitats que es treballa amb els alumnes
§  Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma

-       Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
-       Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se
formant una imatge positiva d'ell mateix i dels altres.
-       Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions
quotidianes amb seguretat i eficàcia.

§  Aprendre a pensar i a comunicar:
-       Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats
matemàtiques bàsiques.
-       Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents
contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversosllenguatges.

§  Aprendre a descobrir i tenir iniciativa:
-       Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

§  Aprendre a conviure i habitar el món:
-       Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
-       Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.


Paper que tenen els recursos emprats
Memori: Amb aquesta activitat manipulativa es pretén desenvolupar la lògica i la memòria dels infants. Desprès d’haver parlat sobre els mitjans de transport, escoltat els seus sons, debatre sobre quin és el medi on es desplacen, els alumnes han de ser capaços de raonar i arribar a saber quins són els transports que apareixen en el memori i a quin tipus es refereix.
A més, treballar en grup dóna la possibilitat de potenciar l’ajuda entre els alumnes, l’adquisició de normes de convivència i de respecte.

“Endevina què sóc”: L’activitat dels sons pretén desenvolupar la discriminació auditiva dels alumnes. Gràcies a aquesta activitat, es pretén motivar als infants i potenciar la seva capacitat d’escolta i la seva concentració.

Sessió 3

Nom de l’activitat
Activitat 1: Elaborem un mapa mental
Activitat 2: Jclic
Fase de la seqüència
Conclusió (reforç de conceptes)
Descripció i plantejament de l’activitat
Mapa mental: Desprès de realitzar totes les activitats anteriors, els alumnes haurien de diferenciar molts dels mitjans de transport, els sons que emeten i les seves característiques principals.

Per tal de poder concloure el tema i avaluar si s’han assolit els objectius principals de la proposta educativa, entre tots elaboraran un mapa mental o mural on es diferenciaran els tipus de transport, els medis on es mouen (mar, terra i aire) i algunes de les seves característiques principals (ales, veles, etc.)

Per fer-lo, prèviament, es realitzarà una petita posada on els alumnes donaran idees per a realitzar el mural o mapa. L’elaboració del mapa o mural serà a nivell  tecnològic i manipulatiu ja que, s’utilitzarà l’ordinador per a buscar imatges i, un cop es tinguin les imatges seleccionades, s’hauran d’enganxar al mural, posar títols i escriure les característiques dels mitjans de transport.

Aquesta, és una bona manera de treballar les dues metodologies, i fer veure als infants que es pot treballar amb diferents recursos.
 Objectius de l’activitat
§  Desenvolupar el diàleg i l’escolta a l’aula.
§  Fomentar la pressa de decisions.
§  Aprendre i familiaritzar-se amb els mapes mentals.
§  Fomentar la creativitat dels infants.

Capacitats que es treballa amb els alumnes
     Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma:
-       Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb seguretat i eficàcia.

     Aprendre a pensar i a comunicar:
-       Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
-       Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

     Aprendre a descobrir i tenir iniciativa:
-       Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

     Aprendre a conviure i habitar el món:
-       Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
-       Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
Paper que tenen els recursos emprats
Mapa mental: L’activitat és manipulativa ja que els infants hauran d’elaborar un mapa mental amb imagtes, classificant els tipus de transport que hi ha, alguna característica d’aquests, però també es s’utilitzaran els recursos de les TIC, ja que tant els infants i els mestres podrà utilitzar-los per tal de trobar imatges pel mapa, consultar dades que no hagin quedat clares, entre d’altres.
El fet d’utilitzar diferents recursos en una mateixa activitat fa que el resultat sigui més enriquidor per a tots.
4.    Conclusió

Com hem explicat a l’inici d’aquestes sessions, la societat està en constant desenvolupament i cada cop més, a les aules, s’incorporen altres mètodes d’ensenyament vinculat amb les noves tecnologies. Per aquest motiu, vam decidir crear una proposta educativa que integrés activitats manipulatives, utilitzades habitualment en les aules, i la incorporació d’activitats on s’utilitzessin les TIC.
Gràcies a les diverses sessions, els alumnes aprendran diversos conceptes sobre els mitjans de transport i les seves característiques, tot fomentant diferents capacitats com: el diàleg , el treball en equip, l’escolta, el raonament, etc. A més, es demostra que és possible treballar  amb diferents recursos i que la combinació d’aquests resulta d’una banda, molt enriquidora, ja que motiva i ajuda als infants a adquirir un aprenentatge significatiu, i d’altra banda, un progrès pels docents en l’àmbit de l’alfabetització digital a l’alumnat.

Finalment, pel que fa al professorat, es mostra com propostes com aquesta són un bon recurs d’ensenyament i aprenentatge que els ajuden a aconseguir una millor gestió i organització a l’hora de dur a terme la seva acció educativa.

domingo, 3 de junio de 2012

Síndrome de asperger

El síndrome de asperger es un conjunto de condiciones mentales y conductuales que forma parte del espectro de trastornos autísticos. Se encuadra dentro de los trastornos generalizados del desarrollo. El sujeto afectado muestra dificultades en la interacción social y en la comunicación de severidad variable, así como actividades e intereses en áreas que suelen ser muy restringidas y en muchos casos estereotípicas. Se diferencia del trastorno autista en que en el trastorno de Asperger no se observa retraso en el desarrollo del lenguaje, no existiendo una perturbación clínicamente significativa en su adquisición. No hay retardo, por ejemplo en la edad de aparición de las primeras palabras y frases, aunque pueden existir particularidades cualitativas (por ejemplo gramaticales) que llamen la atención, así como una preservación generalizada de la inteligencia. Aunque la edad de aparición y detección más frecuente se sitúa en la infancia temprana, muchas de las características del trastorno se hacen notorias en fases más tardías del desarrollo, cuando las habilidades de contacto social comienzan a desempeñar un papel más central en la vida del sujeto. El síndrome es incurable, puesto que no hay nada que curar en sí.

Según la definición plasmada en las conclusiones del II Congreso Internacional sobre el síndrome de Asperger, realizado en Sevilla en 2009, se trata de una discapacidad social de aparición temprana, que conlleva una alteración en el procesamiento de la información.
La persona que lo presenta puede llegar a tener una inteligencia superior a la media, aunque en la gran mayoría de los casos, el CI global del individuo suele ser normal, a diferencia del Autismo de Alto Funcionamiento, hallándose una superioridad del CI verbal sobre el manipulativo. Ocasionalmente, los individuos con Asperger exhiben un manejo verbal atípico o excepcional, no obstante, en aquellas tareas verbales para cuya realización se requiere de un grado elevado de interacción social, las puntuaciones verbales pueden llegar a descender. Los sujetos diagnosticados con Asperger presentan ciertos estilos de procesamiento cognitivo alternativos muy particulares y con frecuencia, habilidades especiales en ciertas áreas del procesamiento.
Una característica resaltante de los individuos con Síndrome de Asperger es su incapacidad para reconocer intuitivamente las señales no verbales o paralingüísticas emitidas por otras personas, así como para generar las equivalentes propias. Es por ello que el contacto y el comportamiento comunicacional de los que padecen el síndrome de Asperger puede parecer "extraño", torpe, gracioso, o arrogante, o bien ser confundido con una variante leve del autismo infantil temprano (Síndrome de Kanner). Sin embargo, debido a que la inteligencia  de la mayoría de las personas con Asperger es normal, el resto de las personas, en general, no los percibe como autistas sino como personas con un comportamiento muy peculiar.Este trastorno, que se considera congénito y no curable, puede ser detectado a partir del cuarto año de vida.
Las formas en que se manifiesta el síndrome varían mucho entre los diferentes individuos que lo padecen. Sin embargo existen ciertas características comunes:
 • Dificultad para mantener el contacto ocular.
 • Dificultades para la interacción social (especialmente con personas de su misma edad).
 • Alteraciones de los patrones de comunicación no-verbal.
 • Intereses restringidos a un único tema o a una muy reducida variedad de temas de permanencia variable.
 • Inflexibilidad conductual.
 • Atención especial a los detalles, o bien, a la visión general de una situación percibida.
 • Perfeccionismo y metodismo excesivo.
 • Obsesión con la auto-imagen.
 • Interpretación literal del lenguaje.
 • Dificultad en la toma de decisiones personales, o metodicidad casi obsesiva en la planificación.
 • Interpretación muy disminuida o nula de los sentimientos y emociones ajenos y propios.
Supone una discapacidad social para comprender la convención y la etiqueta social, lo que se manifiesta en comportamientos sociales atípicos o inadecuados. Los déficits sociales están presentes en los aspectos del lenguaje, las dificultades en el ritmo de la conversación y es frecuente la alteración de la prosodia (entonación, volumen, timbre de voz, etc.). Suelen ser también deficitarios los patrones de contacto ocular, gestual, etc. En la mayoría de los casos se observan dificultades en la coordinación motriz y el tono de voz de los pacientes suele ser monótono y emocionalmente inexpresivo.

Mi nombre es Khan:

Narra la historia de un hombre musulmán con síndrome de Asperger y su mujer después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. 

En la película existen dos partes definidas: el antes y el después de los atentados del 11-S:
-En la primera parte se trata el síndrome de Rizwan Khan, síndrome de Asperger. Su infancia y el reto de poder vivir sin su madre. Tras la muerte de ésta, decide viajar a San Francisco, donde reside su hermano. Aquí es donde su cuñada, profesora de psicología, le ayudará a controlar su problema dentro de una gran ciudad. Aquí conoce a Mandira, ya que regenta una peluquería y Rizwan es un comerciante de productos cosméticos de la empresa de su hermano. Mandira es madre soltera de su único hijo Sam. Rizwan es musulman  y Mandira es hindú, por lo que tienen problemas de índole religioso para casarse, pero aun así deciden dar el paso.
-En la segunda parte, a raíz del Atentado de las Torres Gemelas se genera una islamofobia en todo el país. Esto conlleva una sucesión de hechos dramáticos, en el entorno más cercano al protagonista, que le hacen tomar la decisión de ir a buscar al presidente de los Estados Unidos de América para decirle: "Mi nombre es Khan y no soy un terrorista."


Katmandú

A principios de los años 90, Laia, una joven maestra catalana, se traslada a Katmandú, la capital de Nepal, como voluntaria en una escuela local. Pronto descubrirá una pobreza extrema y un panorama educativo desolador que además deja fuera a los más necesitados. Tras contraer, a su pesar, un matrimonio de conveniencia para legalizar su situación, Laia se embarca en un ambicioso y personal proyecto pedagógico en los barrios de chabolas de Katmandú. En seguida se enfrenta a la evidencia de que no puede hacerlo sola. Pero también se encuentra con un hermosos regalo que no esperaba: enamorarse del desconocido con el que se ha casado. De la mano de su amiga y joven maestra Sharmila, Laia emprende un viaje que la llevará hasta el fondo de la sociedad nepalí y también hasta el fondo de sí misma.Hora del conte

Aquesta pagina web informa sobre l'hora del conte que es realitza a la biblioteca de Gavà.


Hora del conte

Racons


Els racons ens permeten organitzar l'aula en petits grups, cadascun dels quals realitza una tasca determinada i diferent. Poden ser de treball o de joc.
Segons el tipus d'activitat alguns racons necessiten ser dirigits pel mestre. En d'altres els nens/es poden funcionar amb força autonomia.
Organitzats en grups reduïts, els nens i nenes aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements. Els racons també potencien la seva iniciativa i el sentit de la responsabilitat. 
Els/les mestres portem un control de manera que cada nen/a vagi passant al llarg d'un període de temps (setmana, quinzena,...) per tots els diferents racons de treball. Va bé que hi hagi més d'un mestre a l'aula de manera que cadascú s'encarregui d'uns racons concrets.
Treballar per racons ens permet dedicar una atenció més individualitzada a cada nen/a, planificant activitats d'aprenentatge adaptades als seus coneixements previs.